Spring naar hoofd-inhoud

1. Klachtenregeling.

Als ouder heeft u, op het moment dat uw kind vier jaar werd, gezocht naar een school, die past bij het kind en bij uw gezin. U heeft toen voor onze school gekozen en wij hopen dat u dit nog steeds een goede keus vindt en dat uw kind een fijne tijd bij ons doormaakt.

U bouwt meestal goede contacten op met de leerkrachten en de directie van de school. Deze contacten gebruikt u ook, als u vragen of opmerkingen heeft over de gang van zaken binnen de groep of binnen de school. Ook indien er sprake is van een verschil van mening leiden de contacten er meestal toe dat er snel een oplossing gezocht en gevonden wordt. Goede communicatie is hierin het sleutelwoord.

Toch kan het voorkomen dat bij een bepaalde situatie meer overleg noodzakelijk is. Daarvoor hebben we een procedure opgesteld.

A.Wat doet u als u een klacht heeft?

Bij bezwaren of klachten worden de volgende stappen ondernomen:

 1. Bespreek de klacht of het bezwaar met de groepsleerkracht.
 2. Komt u daar niet uit, bespreek de klacht of het bezwaar dan met de directeur van de school of de vertrouwenspersoon op onze school.
 3. Als dit geen oplossing biedt, dan kunt u schriftelijk uw klacht indienen bij het College van Bestuur van Onderwijsgroep Elevantio , Markt 1, 4571 BG Axel. Vanaf dat moment wordt er ook een dossier gevormd.
 4. Als u niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht of uw bezwaar door het College van Bestuur, dan kunt u de vertrouwenspersoon inschakelen (zie onder B).
 5. Mocht dat geen oplossing bieden, dan kunt u uw klacht indienen bij de Landelijke Klachtencommissie (zie onder C) voor verdere afhandeling. Deze klachtindiening kunt u doen met of zonder de hulp van de vertrouwenspersoon.
 6. Een klacht over de school kunt u tevens melden bij de onderwijsinspectie (www.onderwijsinspectie.nl).

B.Vertrouwenspersoon.

Onze school heeft een vertrouwenspersoon. Op onze school is dat: mevr. D. Lambert Zowel ouders als kinderen kunnen bij hem/haar terecht voor vertrouwelijke gesprekken bij conflicten. De vertrouwenspersoon kan worden aangesproken op school op maandag t/m vrijdag of kan via email worden bereikt: debbylambert@elevantio.nl 

Het bestuur van Onderwijsgroep Elevantio geeft ouders en leerkrachten de mogelijkheid om bij conflicten een externe vertrouwenspersoon in te schakelen. De vertrouwenspersonen voor ouders en/of verzorgers en medewerkers  zijn:
Chiara Middelhuis  06-30994769     c.middelhuis@mwago.nl 
Anmette de Wit      06-51175227     a.dewit@mwago.nl
Meer informatie over deze organisatie kunt u nalezen op de website mwago.nl/wie-zijn-wij/  of www.mwago.nl Het algemene e-mailadres is: mail@mwago.nl 

Er kan ook telefonisch een afspraak gemaakt worden via het secretariaat van Onderwijsgroep Elevantio tel. 0114 347880.
 

C.Een klacht indienen.

Op onze website en op de website van Onderwijsgroep ElevantioPerspecto (www.elevantio.nl) vindt u het beleid: Klachten bij Onderwijsgroep Elevantio. Daarbij ook het reglement van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. U vindt dit onder de menukeuze: Regelingen, klachten. Natuurlijk hopen wij als school dat al deze procedures niet gelopen moeten worden, maar dat we ontstane problemen samen op een zo goed mogelijke manier oplossen.

Aanvullend op de klachtenregeling:

Aanvullend op de klachtenregeling vermelden we de procedure rondom ‘Toelating, weigering, time-out, schorsing en verwijdering’.

Onze school staat open voor alle kinderen. Scholen hebben zorgplicht. Dat geldt dus ook voor onze school. Dat betekent dat wij ervoor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek te bieden. We willen ze graag toelaten en ze goed onderwijs bieden. Soms kunnen we een kind niet toelaten. Daar hebben we gemotiveerde regels voor.

De weigeringsgronden kunnen als volgt zijn:

a.De groep is vol.
b.De school kan de nodige ondersteuning niet bieden (zie daarvoor het hoofdstuk Passend Onderwijs en ons
   Schoolondersteuningsprofiel).
c.Ernstige verstoring van de rust en orde dreigt (dit geldt bij zowel leerlingen als ouders).

De scholen van Onderwijsgroep Perspecto hanteren een protocol rondom time-out, schorsing en verwijdering. Het is een eenduidig protocol en treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een leerling, waarbij psychisch en of lichamelijk letsel aan derden is toegebracht. Er worden 3 vormen van maatregelen genomen:

• Time-out

• Schorsing

• Verwijdering
 

Time-out.

Een ernstig incident leidt tot een time-out met onmiddellijke ingang. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

• In geval van een time-out wordt de leerling voor de rest van de dag de toegang tot de school ontzegd.

• Tenzij redelijke gronden zich daartegen verzetten worden de ouders/verzorgers onmiddellijk van het incident en de time-out gemotiveerd op de hoogte gebracht (zie noot 1).

• De time-out maatregel kan éénmaal worden verlengd met 1 dag. Daarna kan de leerling worden geschorst conform 
  de schorsingsprocedure. In beide gevallen dient de school vooraf of – indien dat niet mogelijk is – zo spoedig mogelijk
  na het effectueren van de maatregel contact op te nemen met de ouders.

• De ouders/verzorgers worden op school uitgenodigd voor een gesprek. Hierbij is de groepsleerkracht en een lid
   van de directie van de school aanwezig.

• Van de het incident en het gesprek met de ouders wordt een verslag gemaakt.
   Dit verslag wordt door de ouders voor gezien getekend en in het leerlingendossier opgeslagen (zie noot 2).

• De time-out maatregel kan alleen worden toegepast na goedkeuring door de directie van de school.

• De time-out maatregel wordt na toepassing schriftelijk of per mail gemeld aan het bevoegd gezag.

 

Schorsing.

Pas bij een volgend ernstig incident, of in het afzonderlijke geval dat het voorgevallen incident zo ernstig is, kan worden overgegaan tot een formele schorsing. De wettelijke regeling voor het openbaar onderwijs is hierbij van toepassing. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

• Het bevoegd gezag van de school wordt voorafgaand aan de schorsing in kennis gesteld van deze maatregel en om
  goedkeuring gevraagd.

• Gedurende de schorsing wordt de leerling de toegang tot de school ontzegd. Voor zover mogelijk worden er
   maatregelen getroffen waardoor de voortgang van het leerproces van de leerling gewaarborgd kan worden
   (zie noot 3).

• De schorsing bedraagt maximaal 1 (één) week (zie noot 4).

 • Van elke schorsing langer dan een dag, wordt melding gedaan bij de inspectie van het onderwijs

•  De betrokken ouders/verzorgers worden door de directie uitgenodigd voor een gesprek betreffende de maatregel.
    Hierbij dienen nadrukkelijk oplossingsmogelijkheden te worden verkend, waarbij de mogelijkheden en de 
    onmogelijkheden van de opvang van de leerling op de school aan de orde komen.

• Van de schorsing en het gesprek met de ouders wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt door de ouders/verzorgers voor gezien getekend en in het leerlingendossier opgeslagen.

• Het verslag wordt ter kennisgeving verstuurd aan:

 • Het bevoegd gezag
 • Regionaal Bureau Leerlingzaken Zeeuws-Vlaanderen
 • De inspectie onderwijs

• Ouders kunnen beroep aantekenen bij het bevoegd gezag van de school. Het bevoegd gezag beslist uiterlijk binnen 14 dagen op het beroep.

 

Verwijdering:

Bij het zich meermalen voordoen van een ernstig incident, dat ingrijpende gevolgen heeft voor de veiligheid en/of de onderwijskundige voortgang van de school, kan worden overgegaan tot verwijdering. De wettelijke regeling voor het onderwijs is hierbij van toepassing. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

• Verwijdering van een leerling van school is een beslissing van het bevoegd gezag.

• Voordat men een beslissing neemt, dient het bevoegd gezag de betrokken leerkracht en de directie te horen.
   Hiervan wordt een verslag gemaakt wat aan de ouders ter kennis wordt gesteld en door de ouders voor gezien wordt
   getekend.

• Het verslag wordt ter kennisgeving opgestuurd naar

 • Regionaal Bureau Leerlingzaken Zeeuws-Vlaanderen
 • De inspectie onderwijs

• Het bevoegd gezag informeert de ouders schriftelijk en met redenen over het voornemen tot verwijdering, waarbij de
   ouders gewezen wordt op de mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift.

• De ouders krijgen de mogelijkheid binnen zes weken een bezwaarschrift in te dienen.

• Het bevoegd gezag is verplicht de ouders te horen over het bezwaarschrift.

• Het bevoegd gezag neemt een uiteindelijke beslissing binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift.

• Een besluit tot verwijdering is pas mogelijk nadat een andere basisschool of een andere school voor speciaal
  onderwijs is gevonden om de leerling op te nemen of dat aantoonbaar is dat het bevoegd gezag, gedurende acht
   weken, er alles aan heeft gedaan om de leerling elders geplaatst te krijgen.

 

Noot 1:   Als veiligheid voorop staat, en dat zal regelmatig het geval zijn, moet de time-out niet afhankelijk gesteld worden van het contact met ouders. De vraag blijft dan staan wat er moet gebeuren als de ouders niet te bereiken zijn. Het verwijderen uit de klas en opvang elders is dan nog een oplossing.

Noot 2:   De time-out is geen officieel instrument, maar kan niettemin bruikbaar zijn bij onveilige situaties of bij het herstellen van de rust binnen de school: het is principieel geen strafmaatregel maar een ordemaatregel in het belang van de school; daarom geen aantekening van de time-out maar van het incident in het dossier van de leerling.

Noot 3:   Schorsing mag niet betekenen dat het doen van toetsen (denk aan cito-entree of eindtoetsen) wordt belemmerd. Dit vraagt passende maatregelen, bijv. het wel tot de school toelaten voor het doen van deze toets. Daarnaast kan het beschikbaar stellen van (thuis)studiemateriaal tot de mogelijkheden behoren.

Noot 4:   Wezenlijk is dat de schorsing aan een maximum termijn gebonden is; zij mag geen verkapte verwijdering worden; de termijn is zo gekozen dat in het ernstigste geval de school voldoende tijd ter beschikking heeft om een eventuele verwijderingsbeslissing op zorgvuldige wijze voor te bereiden.